Call: (0098) 21-6642-0819    

لاکتولوز

نوعی روان کننده است که به طورگسترده ایبرایدرمانیبوست استفاده میشود. این ماده، اثری ملایم وطبیعی داردو منجر به اثرات پروبیوتیک،اسمزی و حرکات پریستالتیک روده می شود.

ماده ای فراتر از یک ملین ساده

بهبود سلامتی

لاکتولوز منبعی از انرژیبرای باکتری های دستگاه گوارش است و رشد و فعالیت آنها را افزایش می دهد. این امر، زمان عبور از روده بزرگ را به شکل چشمگیری کاهش می دهد و لاکتولوز را به ملینی فعال و ملایم تبدیل می کند. لاکتولوز محصولی مناسب و حائز اهمیت در طب انسانی می باشد که از پذیرش بالا و ایمنی مناسبی برخوردار است. مزایای بیشمار این ماده، آینده ای متفاوت را همراه با نمودهای جدیدی در کاربرد آن، تضمین می کند.

کربوهیدراتی که از طبیعت بدست آمده است

لاکتولوز در طبیعت وجود ندارد بلکه ایزومری از لاکتوز استکه همان قند طبیعی شیر می باشد. لاکتولوز مستقیما از لاکتوز بدست می آید و دی ساکاریدی از قندهای ساده ی گالاکتوز و فروکتوز به شمار می رود. آنزیم های موجود در روده، توانایی هضم لاکتولوز را بر خلاف لاکتوز ندارند.

منبعی از انرژی برای فلور روده

پس از مصرف خوراکی، لاکتولوز بدون هیچ گونه تغییری از معده و روده کوچک عبور می کند. پس از رسیدن به روده بزرگ است که می توان آن را به عنوان منبعی از انرژی برای بیفیدوباکتری و باکتری لاکتوباسیلی دانست که منجر به افزایش رشد این باکتری ها در روده می شود. بدلیل پذیرش بالا و مناسب بودن این ماده، به عنوان افزودنی خوراکی در خوراک دام نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ملین ملایم

برای درمان یبوست مزمن، غالبا از ملین ها استفاده می شود. تخریب لاکتولوز توسط باکتریهای روده منجر به افزایش جرم باکتری ها و فشار اسمزی میشود که در پی آن حجم مدفوع و حرکات پریستالتیک روده افزایش می یابد. در نتیجه لاکتولوز منجر به تخلیه روده می شود. این مجموعه ی طبیعی از پروبیوتیک، اسمزی و اثرات فعالسازی، لاکتولوز را به ملینی موثر بدل می کند.

خواص سم زدایی

یکی دیگر از خواص پزشکی لاکتولوز انسفالوپاتی سیستمیک پورتال است که با نام انسفالوپاتیکبدی نیز شناخته می شود. این یک بیماری است که از آسیب های کبدی مانند سیروزپیشرفته کبد، بوجود می آید. عملکرد مختل کبد منجر به انباشته شدن مواد سمی مانند آمونیاک، در جریان خون می شود. وجود آمونیاک بالا در خون عملکرد مغز را مختل می کند و منجر به اختلالات شناختی و روانی می شود.

لاکتولوز در مقادیر مصرفی زیاد، دفع آمونیاک را افزایش می دهد و به بازگشت عملکرد طبیعی اعصاب کمک می کند. ازاینرولاکتولوز،درمانانتخابیبرایبیماری PSEاست.

لاکتولوز چیست؟

ماحصل طبیعت

شیمی

دی ساکارید لاکتولوز محصول ایزومری از لاکتوز (گالاکتوز+ گلوکوز) که همانعنصر طبیعی شیر است، می باشد. این ماده از دو مونوساکارید گالاکتوز و فروکتوز تشکیل شده است.فرایند تولید لاکتولوز هنگام بررسی کربوهیدرات ها در آزمایشگاه ها کشف شد و در سال 1969 به ثبت رسید.

مشخصات

آنزیم هایموجود در روده انسان توانایی هضم لاکتولوز را ندارند، به همین دلیل این ماده از معده و روده کوچک عبور می کند و بدون هیچ گونه تغییری به روده بزرگ میرسد و در نهایت در آنجا توسط باکتری های ساکارولیتیک شکسته می شود. خاصیت ملایم و روان کننده طبیعی لاکتولور ناشی از اثراتپروبیوتیک، اسمزی و حرکات پریستالتیک آن می باشد.

اثرات لاکتولز

مزایای متعدد

نحوه عملکرد

لاکتولوز سه تاثیر مهم دارد:

1 - به عنوان منبعی از انرژی (پریبیوتیک) برای باکتری به شمار می رود.

پروبیوتیک ها مواد غذایی ای هستند که اثرات مفیدی برای سلامتی دارند چرا که رشدو/ یا فعالیت باکتری های روده را افزایش می دهند. تحقیقات نشان داده اند که لاکتولوز به عنوان منبعی از کربوهیدرات توسط بیبیفیدوباکتریومولاکتوباسیلهااستفادهمیشود. مهمترین تاثیر این فرایند تخمیر،ایجاد یک قطرهphدر روده و تغییر مطلوب در ترکیب و فعالیت متابولیک فلور روده می باشد.

2 - به عنوان ملین اسمزی فعال عمل می کند

لاکتولوز در روده توسط باکتری های ساکارولیتیک مانند لاکتوباسیلی، به زنجیره های کوتاهی از اسیدهای چرب تدیل می شود. بنابراین، محتوای روده اسیدی می شود، فشار اسمزی افزایش می یابد و حجم مدفوع بالا می رود. بعلاوه، حرکات پریستالتیک روده افزایش می یابد. این امر منجر به خاصیت ملینی لاکتولوز می شود که در آن حرکات انتقالی روده کوتاهتر و تخلیه ی روده سریع تر انجام می گیرد.

3 - منجر به کاهش میزان آمونیاک خون می شود

لاکتولوز منجر به افزایش رشد باکتری های روده و افزایش زیست توده (بیوماس) می شود. آمونیاک و نیتروژن برای سنتز پروتئین باکتریایی به کار می رود. در همان حال، تولید آمونیاک توسط محتوای اسید شده روده مهار میشود. این امر، عبور آمونیاک آزاد را از روده به خون کاهش می دهد. کاهش زمان انتقال و زمان مقاومت آمونیاک در مجرای روده منجر به تسریع آمونیاک از طریق مدفوع می گردد. مجموع این عوامل، منجر به کاهش سطح آمونیک در خون می شود.

ویژگی های خاص

درمان سلامت روده

بیفیدوژنیک

آگاهی علمی امروزه، اهمیت و سهم میکروبیوم انسانی را برای حفظ سلامتی و تندرستی نشان میدهد.

بسیاری از ملین ها برای پاک سازی روده ها طراحی شده اند به این صورت که محتوای روده را صرف نظر از تاثیر میکروارگان هایی که آنجا رشد می کنند، تخلیه کنند. در مقابلاین محصولات، مهمترین و شاخص ترین ویژگی لاکتولوز، صرف نظر از خاصیت ملین بودن آن، خاصیت آشکار بیفیدوژنیک یا پریبیوتیک آن است. این امر همراه با کاهش مناسب زمان انتقالی روده، لاکتولوز را به ملین طبیعی فعال و ملایم تبدیل می کند.

ماده غذایی

حفظ سلامت روده

بهبود سلامتی

در دنیای پیشرفته ی امروز، عادات زندگی و غذایی غالبا اثری منفی بر متابولیسم و هضم غذا دارند.

در سال 1957، مشخص شد که لاکتولوز تکثیر باکتری های روده (لاکتوباسیل و بیفیدوباکتری) را در بزرگسالان و کودکان افزایش می دهد. این فرایند بیفیدوژؤنیک یا اثر پربیوتیک نام دارد. لاکتولوز مشخصات گوناگون دارد که آن را به پربیوتیکی موثر تبدیل می سازند:

در روده ی بزرگ انسان توسط آنزیمهای انسانی قابل هضم است

در روده کوچک قابل جذب نمی باشد

بنابراین بدون تغییر وارد روده بزرگ می شود

منبع انرژی قابل توجی برای باکتری ساکارولتیک به شمار می رود

تاکید بر سلامت

اثر مفید لاکتولوز بر روده انسان توسط سازمان های نظارتی مختلفی شناسایی و تایید شده است.

ادعاهای سلامتی موجود در رابطه با لاکتولوز توسط سازمان های مختلف مانند سازمان امنیت غذای اروپایی و سازمان غذا و دارو کرهتایید شده اند.

لاکتولوز به دلیل تاثیر پروبیوتیک خود، ماده خوراکی مناسبی برای گسترش مواد غذایی ای است که برای حمایت یا حفظ سلامتی کلی طراحی شده اند. لاکتولوز را می توان برای گسترش آسودگی هضم مواد غذایی برای عامه ی مردم یا محصولات غذایی خاص برای گروه هایی با سنین خاص یا افرادی با نیازهای غذایی مشخص، مورد استفاد قرار داد.

جزئی از خوراک دام

تغذیه سالم دام

مواد غذایی مذکور

کاهش استفاده از آنتی بیوتیک علی الخصوص در دام، امر بسیار مهمی می باشد. از سال 2011، لاکتولوز به عنوان ماده خوراکی در کاتالوگ اتحادیه اروپا ثبت شده است. (مقررات 575/2011)

از سال 2013، لاکتولوز برای ورود به "فهرست مواد غذایی مناسب"، نوشته ی "کمیسیوناستانداردموادغذایی مناسبدرکمیتهمرکزیکشاورزی آلمان " پذیرفته شد.

بهرسمیت شناختن لاکتولوز به عنوان یک عنصرخوراکی،بر اهمیت وجود و افزایش مواد حافظ سلامتی را برای خوراک دام تایید نمود.

 

*********************

 


سدیم- پلی فسفات (STPP)
سدیم پلی فسفات یک ترکیب شیمیایی با فرمول Na5P3O10است. این ماده، نمک سدیم از آنیون پنتا پلی فسفات است، که باز مزدوج تریفسفریک اسید است. این ماده در مقیاس بزرگ به عنوان جزئی از محصولات صنعتی و خانگی، به خصوص مواد شوینده تولید می شود. این ماده را به عنوان نرم کننده آب استفاده می کنند. در آب سخت (آب که شامل غلظت بالایی از غلظت منیزیم و کلسیم باشد)، مواد شوینده غیر فعال می شئند. به عنوان یک عامل کیلیت ساز قوی، پیوند های TPP5 از مداخله آنها با مواد شوینده سولفونات جلوگیری می نماید.

.

*********************

 

ساخارین سدیم
ساخارین سدیم نمکی از ساخارین است، که یک شیرین کننده مصنوعی است. مانند بسیاری از املاح دیگر، این ماده نیز، زمانی که در آب حل می شود، به اجزای سازنده اش تفکیک می شود. قدرت شیرین کنندگی ساخارین سدیم 300 برابر بیشتر از شکر است. معرف های حجیم بی اثر معمولا به محصولات تجاری اضافه می شوند تا استفاده از آنها را آسان تر کنند.
لوریس سولفات سدیم (SLES)
این ماده از مواد شوینده آنیونی و سورفاکتانت است که در بسیاری از محصولات مراقبتی شخصی از جملهصابون، شامپوو خمیر دندان و غیره وجود دارد. این ماده یک معرف کف ساز موثر و ارزان است. خواص پاک کنندگی و امولسیون کنندگی آن، کاربرد آن را در صنایع مواد شوینده مناسب می کند. آنها مشابه صابون عمل می کنند. این ماده با اتو کسیله شدن (افزودن اتیلن اکسید به الکل) الکل دودسیل تهیه می شود. محصول اتوکسیله شدن به یک استر از اسید سولفوریک، تبدیل می شود که توسط تبدیل به نمک سدیم خنثی می شود.

*********************


سولفات سدیم بی آب
سولفات سدیم ترکیب معدنی با فرمول Na2SO4 مشابه چندین هیدرات مرتبط است. تمام اشکال آن جامدات سفید رنگی هستند که حلالیت بسیار زیادی در آب دارند. این ماده عمدتا در تهیه مواد شوینده و در فرآیند کرافت از خمیر سازی کاغذ استفاده می شود. بزرگترین کاربرد این ماده، استفاده از آن به عنوان پرکننده در پودر شوینده لباسشویی خانگی است..
الکلهای چرب
الکلهای چرب (یا الکل بلند زنجیره) معمولا وزن مولکولی بالایی دارند، الکلهای نوع راست زنجیر هستند، اما می توانند شامل تعداد کمی کربن مانند 4 الی 6 عدد تا تعداد زیاد مانند 22 تا 26 کربن باشند که از چربی های طبیعی و روغن مشتق شده اند. طول دقیق زنجیره بر اساس منبع متفاوت است. برخی از الکل های چرب مهم تجاری لوریل الکل، استریل و اولئیل الکل هستند. آنها مایعات چرب بی رنگ (برای تعداد کمتر کربن) و یا مواد جامد مومی شکل هستند، الکلهای چرب به طور عمده در تولید مواد شوینده و سورفکتانتها استفاده می شود. آنها از اجزای تشکیل دهنده ی لوازم آرایشی، مواد غذایی، و حلال های صنعتی می باشند. با توجه به ماهیت آبگریزشان، الکل های چرب به عنوان سورفاکتانت غیر یونی رفتار می کنند. آنها به عنوان امولسیفایر، مرطوب کننده و پرپشت کننده در لوازم آرایشی و صنایع غذایی نیز کاربرد دارند. حدود 50 درصد از الکل های چرب مورد استفاده تجاری منشا طبیعی دارند و باقی مانده مصنوعی و سنتزی هستند.

 

*********************

 

 .
اسیدهای چرب
اسید چرب یک اسید کربوکسیلیک با زنجیره ای آلیفاتیک طولانی است که می تواند اشباع یا غیر اشباع باشد. طبیعی ترین اسیدهای چرب، یک زنجیره ای از اتم های کربن، از 4 تا 28 عدد کربن دارد. استفاده اصلی از اسیدهای چرب در صنایع صابون سازی است.


1 - گلیسیرین خام و تصفیه شده
گلیسیرین یک ترکیب پلی ال ساده (الکل قند) است. این ترکیب بی رنگ، بی بو، مایع چسبناکی است که شیرین مزه و غیر سمی است. این ترکیب به طور گسترده در صنعت غذا به عنوان یک شیرین کننده و جذاب رطوبت و در فرمولاسیون های دارویی استفاده می شود. گلیسرول دارای سه گروه هیدروکسیل است که سبب انحلال آن در آب و آبدوستی آن می شود. گلیسرول در روش های مراقبت های پزشکی و دارویی و شخصی عمدتا به عنوان وسیله ای برای بهبود نرم کنندگی، روغن کاری و به عنوان یک جاذب رطوبت استفاده می شود. یدید آلیل، یک بلوک ساختمان شیمیایی برای پلیمرها، مواد نگهدارنده، کاتالیزور ترکیبات آلی فلزی و دارو است که می تواند با استفاده فسفر عنصری و ید بر گلیسرول سنتز شود..
روغن نارگیل RBD(تصفیه شده، سفید و بی بو )
روغن نارگیل یا روغن مغز نارگیل یک روغن خوراکی استخراج شده از هسته و یا گوشت نارگیل بالغ برداشت شده از درخت نارگیل (کوکوس ناسیفرا) است که کاربرد مختلفی دارد. به دلیل محتوای بالای چربی اشباع آن، به آهستگی اکسید می شود و در نتیجه، تا مدت شش ماه در دمای °C 24 ( (75 ° F در برابر ترشیدگی مقاوم است، این روغن تصفیه شده، سفید، و بی بو (RBD) معمولا از مغز هسته نارگیل خشک و تحت یک فشار هیدرولیک با افزودن حرارت ساخته شده است و روغن آن استخراج می شود. این عمل عملا تمام روغن موجود را که بالغ بر بیش از 60٪ از وزن خشک نارگیل است بدست می دهد. روغن نارگیل خام حاصل شده برای مصرف مناسب نیست، زیرا حاوی آلاینده است و باید با حرارت و فیلتر بیشتر تصفیه شود.

.
روش دیگر برای استخراج روغن نارگیل عمل آنزیمی آلفا آمیلاز، پلی کالاکتوروناز و پروتئازها در خمیر نارگیل رقیق شده است.
بر خلاف روغن نارگیل خام، روغن نارگیل تصفیه شده هیچ طعم نارگیل یا عطری ندارد. روغن RBD برای پخت و پز خانه، تهیه مواد غذایی تجاری و لوازم آرایشی و بهداشتی، صنعتی، و اهداف دارویی استفاده می شود.

 

2 - روغن نخل (تصفیه شده، سفید و بی بو)
روغن نخل (به زبان پرتغالی همچنین به نام روغن دند نیز شناخته شده است) روغن نباتی خوراکی به دست آمده از قشر میانی میوه (خمیر مایل به قرمز) یا نخل های روغن است. روغن نخل به دلیل محتوای بتا کاروتن بالای آن به طور طبیعی به رنگ مایل به قرمز است. پس از آسیاب کردن، محصولات مختلف روغن نخل با استفاده از فرایندهای تصفیه تهیه می شود. نخستین مرحله،جز به جز کردن است که با فرآیندهای تبلور و جداسازی برای به دست آوردن اجزای جامد (ماده ی اصلی)، و مایع (اولئین) عمل می کند. مرحله بعد شامل ذوب و حذف ناخالصی است. سپس روغن فیلتر و سفید می شود. پالایش فیزیکی [نیازمند تصفیه است] بوها و رنگ را برای تولید روغن نخل تصفیه شده، سفید و بی بو (RBDPO) حذف می کند و اسیدهای چرب محض آزاد، [که نیازمند تصفیه است] در ساخت صابون، پودر لباسشویی و سایر محصولات استفاده می شود.


3 - روغن پیه
روغن پیه از چربی گوشت گاو و گوشت گوسفند بدست می آید که از پیه تصفیه شده حاصل می شود. این ماده در دمای اتاق جامد است. بر خلاف پیه، روغن پیه را می توان برای مدت طولانی بدون نیاز به خنک کردن برای جلوگیری از تجزیه ذخیره کرد، به شرط آن که در یک ظرف مهر و موم شده (محفوظ از هوا) برای جلوگیری از اکسید شدن نگه داشته شود. در صنعت، پیه به عنوان چربی گوشت گاو و یا چربی گوشت گوسفند تعریف نمی شود. در این متن، روغن پیه همان چربی حیوانی است که مطابق با معیارهای فنی خاص، از جمله نقطه ذوب آن بدست آمده است. روغن پیه گاو با اجرای عملیات تصفیه چربی گوشت گاو، و پس از سفید، خنثی و بی بو کردن (تصفیه شده پیه گاو) محصول حاصل می شود. از سوی دیگر، محصول چربی که به سادگی تهیه شده است به عنوان پیه خوراکی گاو ارائه می شود. پیه گاو با استفاده از یک فرایند عملیاتی خشک یا مرطوب کردن به دست می آید. روند تهیه ی مرطوب ساده تر است و عملکرد بهتری ارائه می دهد. با روند تهیه ی مرطوب، مواد زائد تحت آسیاب مکانیکی درشت قرار میگیرد و پس از آن تحت بخار گرم تا دمای حداقل 90 درجه سانتی گراد، برای شکستن و استریل کردن آنزیم ها قرار خواهد گرفت. چربی سپس از بافت جدا می شود. مخلوط آب چربی سپس سرد می شود و چربی (پیه خوراکی گاو) جدا شده است. مراحل شیمیایی و فیزیکی بیشتر (سفید، خنثی سازی، بی بو کردن) در نهایت یک محصول شناخته شده به عنوان "پیه گاو تصفیه شده ارائه می کند.


4 - کوکادیتانولامید (CDE)
کوکادیتانولامید از روغن هسته خرما مشتق که شده عامل غلیظ کننده و ایجاد کننده ی ثبات در محلول های شوینده ی ظرف و شامپو می باشد. محلول های نهایی شستن ظرف یا شامپوی باید خنثی یا کمی قلیایی (PH 6.57.5) باشند. در غیر این صورت، حداکثر غلیط سازی محقق نخواهد شد و محلول حاصل ممکن است ابری شود. CDE یک محلول شفاف و روشن ارائه می دهد که اگر شرایط توصیه شده دنبال شود، در زمان استفاده از محلول های شوینده ی ظرف یا شامپو خارش ایجاد نمی کند.

 

 *********************


5 - بتائین -30
بتائین -30 (کوکامید پروپیل بتائین) روغن نخل است که بر اساس سورفکتانت های زیست تخریب پذیر با ساختار بتائین عمل می کند. همانند یک سورفاکتانت آمفوتریک، بتائین -30 با سورفاکتانت آنیونی و کاتیونی سازگار است. به خصوص برای تولید محصول دوستدار پوست مانند شامپو، صابون مایع، مواد شوینده ظرفشویی، پاک کننده ها، محصولات داخل حمام و غیره بسیار مناسب است. به دلیل خواص کف سازی خوب، بتائین -30 کف خوب و پایداری ایجاد می کند. این خاصیت اساسا جهت ایجاد حس نرمی و اثر ضد استاتیک مو می باشد.

 *********************

 

هیدروکسید کبالت
هیدروکسید کبالت ترکیبی است شیمیایی که متشکل از کبالت و یون هیدروکسید با فرمول Co(OH)2 است. این ماده به دو شکل موجود است، یا به عنوان یک پودر قرمز است، که با ثبات تر از دو شکل دیگر است، و یا پودر آبی مایل به سبز است. این ماده دارای ساختار بلوری یدید کادمیوم یا بروسیت است و به عنوان یک عامل برای خشک کردن رنگ، لاک و جوهر، و در تهیه سایر ترکیبات کبالت، به عنوان یک کاتالیز کننده در ساخت الکترودهای باتری استفاده می شود.

*********************

دی اکسید تیتانیوم
دی اکسید تیتانیوم، همچنین به عنوان اکسید تیتانیوم (چهارم) یا تیتانیا شناخته می شود کهبه طور طبیعی به صورت اکسید تیتانیوم با فرمول شیمیایی TiO2وجود دارد. هنگامی که به عنوان رنگدانه استفاده می شود (رنگ دانه)، این ماده تیتانیوم سفید، رنگدانه سفید 6 (PW6)، و یا CI 77891 نامگذاری می شود. به طور کلی این ماده به عنوان منابع ایلمنیت، روتیل و آناتاز شناخته می شود. این ماده کاربرد گسترده ای در ایجاد رنگ کرم های ضد آفتاب تا رنگ مواد غذایی دارد. هنگامی که به عنوان رنگ غذا استفاده می شود، به عنوان E171نامگذاری می شود. مهم ترین کاربرد آن رنگ کاغذ و پلاستیک است، که حدود 80 درصد از مصرف دی اکسید تیتانیوم جهان را شامل می شود. از کاربردهای دیگر این رنگدانه، چاپ پارچه، الیاف، لاستیک، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی است که 8٪ را شامل می شود. کاربردهای دیگر به عنوان مثال تولید تیتانیوم خالص، شیشه و شیشه ای، سرامیک فنی، سرامیک برق، کاتالیزور، هادی الکتریکی و شیمیایی دی اکسید تیتانیوم است که به طور گسترده رنگدانه سفید به دلیل روشنایی اش و ضریب شکست بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد، که در آن این ماده تنها با چند ماده ی دیگر پیشی گرفته است.

 

*********************


سولفات باریم
سولفات باریم ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی BaSO4 است. این ماده، کریستالی سفید جامد است که بی بو و غیر قابل حل در آب است. این ماده به عنوان باریت معدنی (سنگ معدن) وجود دارد، که منبع تجاری اصلی باریم و مواد تهیه شده از آن است. ظاهر سفید مات و چگالی بالا آن در کاربردهای اصلی آن مورد استفاده قرار می گیرد. اکثرا سولفات باریم مصنوعی به عنوان یک جزء رنگدانه سفید در رنگ استفاده می شود. در رنگ روغن، سولفات باریم تقریبا شفاف است، و به عنوان یک پرکننده و یا جهت بهبود پایداری استفاده می شود. سولفات باریم معمولا به عنوان پرکننده برای پلاستیک برای افزایش تراکم پلیمر در کاربردهای میرایی توده ارتعاشی مورد استفاده قرار می گیرد. در پلاستیک پروپیلن و پلی استایرن، آن را به عنوان یک پرکننده تا نسبت 70٪ استفاده می کنند.

 

*********************

.
مونوکسید سرب
مونوکسید سربیکی از اشکال معدنی طبیعی اکسید سرب (II)، PbOاست. سرب یک ماده معدنی ثانویه است که از اکسیداسیون سنگ معدن گالن تشکیل می شود. این ماده جهت استفاده به عنوان پوشش با ساختار بلوری تتراگونال داخلی شکل میگیرد. مونوکسید سرببه عنوان رنگدانه در نقاشی رنگ و روغن استفاده نمی شود، اما در رنگ پودری و آبرنگ روی گچ استفاده می شود. این ماده توسط واکنش کاتالیزر قلیایی سلولز با اسید کلرواستیک سنتز می شود.

*********************


کربوکسی متیل سلولز (CMC)
کربوکسی متیل سلولز (CMC) یا صمغ سلولزی، مشتق سلولزی با گروه های کربوکسی متیل (-CH2-COOH) پیوند شده به برخی از گروه های هیدروکسیل مونومر گلوکوپیرانوز است که ستون سلولز را تشکیل می دهد. این ماده اغلب به نام نمک سدیم آن، کربوکسی متیل سلولز سدیم استفاده می شود. CMC در مواد غذایی تحت نام E466وجود دارد که به عنوان یک اصلاح کننده ی ویسکوزیته و برای ایجاد ثبات امولسیون در محصولات مختلف از جمله بستنی عمل می کند. همچنین این ماده جز تشکیل دهنده بسیاری از محصولات غیر غذایی، مانند خمیر دندان، مسهل ها، رنگ های بر پایه آب، مواد پاک کننده، نساجی و محصولات مختلف کاغذ است. این ماده در درجه اول به دلیل ویسکوزیتهی بالای آ ، و به این دلیل که غیر سمی است، و به طور کلی به عنوان منبع ضد حساسیت که منبع اصلی فیبر خمیر چوب نرم یا الیاف کوتاه پنبه باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

.

*********************

پنتا اریتریتول
پنتا اریتریتول یک ترکیب آلی با فرمول C5H12O4 است. این پلی ال سفید، کریستالی با ستون نئوپنتانی یک بلوک ساختمانی همه کاره در تهیه بسیاری از ترکیبات چند عامله است. کاربرد های آن، ایجاد بلوک در رزینهای الکیدی، مونومر جلا دهنده، الاستومرها، استرهای کلوفون، روان کننده های مصنوعی و مواد منفجره است. مشتقات پنتا اریتریتول ترکیبات الکی درزین، لاک ها، تثبیت کننده پی وی سی، استرهای روغن بلند، و آنتی اکسیدان الفین هستند.

 

*********************

 

تری متیلول پروپان (TMP)
تری متیلول پروپان (TMP) ترکیب آلی با فرمول CH3CH2C (CH2OH) 3 است. این جامد بی رنگ شامل سه گروه عاملی هیدروکسی است، TMP یک بلوک ساختمانی است که به طور گسترده ای در صنعت پلیمر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین TMP عمدتا به عنوان یک پیش ماده برای رزین های آلکیدی مصرف می شود. در غیر این صورت، TMP اکریل شده و الکوکسی دار شده به عنوان مونومر چند منظوره برای تولید پوشش های مختلف، TMP اتوکسیله و پروپوکسیلیت استفاده می شوند، که از تراکم TMP و اپوکسیدها مشتق شده اند، برای تولید پلی یورتان انعطاف پذیر استفاده می شوند.

 

*********************


متیل اتیل کتون (MEK)
بتانن، همچنین به عنوان متیل اتیل کتون (MEK) شناخته شده است، یک ترکیب آلی با فرمول CH3C (O) CH2CH3 است. این کتون مایع بی رنگ است که بوی شیرین و تیزی دارد که یادآور تافی و استون است. این ماده که به صورت صنعتی در مقیاس بزرگ تولید می شود، و همچنین به مقدار بسیار کم در طبیعت وجود دارد. این ماده محلول در آب است و معمولا به عنوان یک حلال صنعتی استفاده می شود. بتانن حلالی موثر و شایع است و در فرآیندهای مربوط به چسب، رزین، پوشش استات سلولز و نیتروسلولز و در فیلم وینیل استفاده می شود. به همین دلیل در تولید پلاستیک، پارچه، در تولید موم پارافین، و در محصولات خانگی مانند لاک، حذف کننده ی رنگ، یک معرف تغییر دهنده ی خواص طبیعی الکل، چسب، و به عنوان یک عامل تمیز کننده کاربرد دارد. این ماده خواص مشابه حلال استون دارد اما در درجه حرارت بالاتری به جوش می آید و سرعت تبخیر به طور قابل توجهی کندتر دارد. بتانن همچنین در نشانگر پاک کن خشک به عنوان حلالی از رنگ پاک شدنی استفاده می شود. بتانن حلال پلی استایرن و بسیاری از پلاستیک های دیگر است و آن را به عنوان " مدل سیمان " برای استفاده در کیت های اتصال قطعات مدل بفروش می رسد. هرچند اغلببه عنوان چسب در نظر گرفته می شود، اما این ماده در واقع به عنوان یک عامل جوش دهنده در این زمینه کاربرد دارد.

 

.

*********************

متیل اتیل کتون اکسیم ( MEKO)
متیل اتیل کتون اکسیم یک ترکیب آلی با فرمول C2H5C(NOH)CH3 است. این مایع بی رنگ، مشتق اکسیم از متیل اتیل کتون است. MEKO، همانطور که در صنعت رنگ نامگذاری می شود، برای حذف پوست شدن رنگ استفاده می شود که در این فرایند یک لایه پوسته روی رنگ قبل از استفاده ی آن ایجاد می شود. عوامل MEKO با اتصال معرف های خشک کننده عمل می کند، نمک های فلزی اتصال عرضی اکسیدکننده ی روغن خشک شده را کاتالیز می کنند. هنگامی که رنگ به سطح اعمال می شود، MEKO تبخیر می شود، در نتیجه اجازه می دهد فرایند خشک کردن ادامه یابد. دیگر عوامل ضد پوسته شدن که استفاده می شوند،شامل آنتی اکسیدان مبتنی بر فنل هستند اما استفاده از آن ها، به زرد شدن رنگ می انجامد.

 

.

*********************

IPA (ایزوپروپیل الکل)
الکل ایزوپروپیل (IUPAC نام پروپان-2-ال)، همچنین ایزوپروپانول و یا کاربینول دی متیل نامیده می شود، یک ترکیب با فرمول C3H8O و یا C3H7OH یا CH3CHOHCH3 است (گاهی اوقات به عنوان I-PrOHنمایش داده می شود). این ترکیب بی رنگ، مشتعل با بوی قوی است. ایزوپروپیل الکل طیف گسترده ای از ترکیبات غیر قطبی را در خود حل می کند. همچنین در مقایسه با اتانول،بسرعت تبخیرمی شود، و در مقایسه با حلال های جایگزین، نسبتا غیر سمی است. بنابراین، آن را به طور گسترده ای به عنوان حلال و به عنوان یک مایع تمیز کننده به ویژه برای انحلال روغن، استفاده می کنند. همچنین این ماده را می توان به عنوان یک عنصر اصلی در مواد افزودنی به سوخت مانند خشک کن گاز استفاده نمود.

 

*********************

فنل
فنل، که به عنوان اسید اسکوربیک شناخته می شود، یک ترکیب آلی آروماتیک با فرمول مولکولی C6H5OH است. این ماده، کریستالی جامد و سفید است که فرار می باشد. این مولکول متشکل از یک گروه فنیل (-C6H5) متصل به یک گروه هیدروکسیل (-OH) است. این ماده، اسیدیمتوسط است و به علت تمایلش به سوختگی شیمیایی نیاز به دقت در هنگام دست زدن دارد.
فنل برای اولین بار از قطران زغال سنگ استخراج شد، اما امروزه در مقیاس بزرگ (حدود 7 میلیارد کیلوگرم در سال) از نفت تولید می شود. این ماده، یک کالای صنعتی مهم است که به عنوان یک پیش ماده برای بسیاری از مواد و ترکیبات مفید است. این ماده در درجه اول برای سنتز مواد پلاستیکی و سایر مواد وابسته استفاده می شود. فنل و مشتقات شیمیایی آن برای تولید پلی کربنات، اپوکسی، باکالیت، نایلون، مواد پاک کننده، علف کش علف کش فنوکسی مانند، و مواد مخدر دارویی متعدد ضروری است. کاربرد عمده فنل، مصرف دو سوم از محصول آن، شامل تبدیل آن به پیش سازهای پلاستیک است. واکنش تراکمی با استن، بیس فنول-A را به عنوان پیش¬ماده کلیدی پلی کربنات و رزین های اپوکسید ارائه می دهد. واکنش تراکمی فنل، آلکیل فنل یا دی فنل با فرمالدئید رزین فنولیک را ارائه می¬دهد، یک مثال معروف که باکالیت است. هیدروژناسیون جزئی فنل، سیکلوهگزانون را به عنوان پیش¬ماده نایلون می¬دهد. پاک کننده های غیر یونی توسط الکیل دار شدن فنل برای تولید آلکیل فنل ها، به عنوان مثال، نانیل فنل تولید می شوند، که سپس به اتوکسیل تبدیل می شوند.

 

*********************

استون
استون (به طور سیستماتیک پروپانون نامیده می شوند) ترکیب آلی با فرمول (CH3)2CO است. این ماده بی رنگ، فرار، مایعی قابل اشتعال است، و ساده ترین نوع کتون است.استون حلالی قابل اختلاط با آب است و به عنوان یک حلال مهم در نوع خود عمل می کند، معمولا این ماده برای تمیز کردن در آزمایشگاه استفاده می شود. این ماده در سال 2010 حدود 6.7 میلیون تن، به طور عمده برای استفاده به عنوان حلال و محصول متاکریلات و بیس فنول Aدر سراسر جهان تولید شد.این یک بلوک ساختمانی معمول در شیمی آلی است. کاربردهای آشنا خانگی استون، استفاده از آن به عنوان جز فعال در پاک کننده ناخن و تینر رنگ می باشد.استون تولید می شود و در بدن انسان از طریق فرایند متابولیک طبیعی بدن دفع می شود. این ماده به طور معمول در خون و ادرار وجود دارد. این ماده در افراد مبتلا به دیابت در مقادیر بزرگتر تولید می شود. آزمون سمیت تولید نشان می دهد که این ماده پتانسیل کمیبرایایجاد مشکلات باروری دارد. زنان باردار، مادران شیرده و کودکان به سطوح بالاتری از استون دارند. رژیم غذایی کتوژنیک که باعث افزایش استون در بدن می شود، برای مبارزه با حملات صرع در نوزادان و کودکان که از صرع مقاوم به درمان رنج می برند استفاده می شود. حدود یک سوم استون جهان به عنوان حلال استفاده می شود، و یک چهارم آن، به عنوان استون سیانوهیدرین، پیش مادهدر متیل متاکریلات مصرف می شود.

 

*********************


اتیلن گلیکول
اتیلن گلیکول (نام آیوپاک: اتان-1،2-دیول) یک ترکیب آلی است که در درجه اول به عنوان ماده اولیه در تولید الیاف پلی استر و صنعت پارچه، و رزین پلی اتیلن ترفتالات (PET) مورد استفاده در بسته بندی مایعات استفاده می شود. و درصد کمی نیز در کاربردهای صنعتی مانند فرمولاسیون ضد یخ و سایر محصولات صنعتی استفاده می شود. این ماده مایعی بی بو، بی رنگ، شربتی، شیرین مزه است. اتیلن گلیکول سمی است، به خصوص کودکان،به علت داشتن طعم شیرین در معرض خطر آن هستند تا زمانی که طعم دهنده تلخ به آن اضافه شود. اتیلن گلیکول در درجه اول به عنوان یک ماده اولیه در تولید الیاف پلی استر و صنعت پارچه، و رزین های پلی اتیلن ترفتالات (پت) در بسته بندی استفاده می شود. و درصد کوچکی نیز در موارد دیگر مانند فرمولاسیون ضد یخ و سایر محصولات استفاده می شود. اتیلن گلیکول در صنعت گاز طبیعی برای حذف بخار آب از گاز طبیعی قبل از پردازش بیشتر کاربرد دارد، در حد همان شیوه ای که تری اتیلن گلیکول (TEG) استفاده می شود.

.

 

*********************


اسید فرمیک
اسید فرمیک (اسید متاآیونیک نیز نامیده می شود) ساده ترین کربوکسیلیک اسید است. فرمول شیمیایی آنHCOOH یا HCO2H است. این ماده واسطه مهم در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی، به ویژه در برخی از مورچه ها وجود دارد. کلمه "فرمیک" از کلمه لاتین برای مورچه می آید، فرمیکا اشاره به جدایی اولیه آن از تقطیر بدن مورچه دارد. استرها، نمک ها، و آنیونهای مشتق شده از اسید فرمیک، فرمات نامیده می شوند. یکی از کاربرد های اصلی اسید فرمیک به عنوان نگهدارنده و عامل ضد باکتری در خوراک دام است. در اروپا، آن را بر روی سیلو (از جمله یونجه تازه) برای ترویج تخمیر اسید لاکتیک و سرکوب تشکیل اسید بوتیریک استفاده می کنند. همچنین برای سرعت بخشیدن به تخمیر ، و در دمای پایین تر، کاهش از دست دادن ارزش تغذیه ای استفاده می شود. اسید فرمیک نیز به طور قابل توجهی در تولید چرم استفاده می شود، از جمله چرم سازی (23٪ از مصرف جهانی در سال 2009 [10])، و در رنگرزی و تکمیل منسوجات (9 درصد از مصرف جهانی در سال 2009 [10]) به دلیل ماهیت اسیدی آن استفاده می شود. استفاده از آن به عنوان یک ماده منعقد کننده در تولید لاستیک [7] 6٪ از تولید جهانی در سال 2009 اختصاص می دهد. سیکلوهگزانول ترکیب آلی با فرمول(CH2)5CHOH است. این مولکول به حلقه سیکلوهگزان توسط جایگزینی یک اتم هیدروژن با یک گروه هیدروکسیل در ارتباط است. این ترکیب به عنوان یک جامد بی رنگ اب شونده با بوی کافورمانند است، که، هنگامی که بسیار خالص باشد، در دمای اتاق ذوب می شود. این ماده سالانه میلیاردها کیلوگرم به طور عمده به عنوان پیش ماده نایلونتولید می شود. همانطور که در بالا نشان داد، سیکلوهگزانول مواد اولیه مهم در صنعت پلیمر است، در مرحله اول به عنوان پیش ماده نایلون، مقدار کمی از آن به عنوان حلال استفاده می شود

*********************

 

نفتالین سولفونیک
نفتالین سولفونیک اسید به عنوان مولکول الگو برای آماده سازی پلیمر حک مولکولی غیر کووالانسی جدید برای استخراج فاز جامد از سولفونات نفتالین استفاده شد. نفتالین سولفونیک اسید یک پلاستیک ساز است که اثر قابل توجهی در سنتیک هیدراسیون و خواص مکانیکی خمیر سیمان دارد. اسید نفتالین سولفونیک کارایی را افزایش می دهد و آب استاندارد چسب را کاهش می دهد. این نتایج در بهبود خواص مکانیکی خمیر پلاستیک در تمام مراحل هیدراتاسیون-سخت شدن نقش دارد. نفتالین سولفونات فرمالدئید کارایی بالاتری در بهبود خواص مکانیکی چسب ها نسبت به سدیم لیگنسولفنت دارد. نفتالین سولفونیک اسیدها در تولید روان کننده پلیمری نفتالین سولفونات (پراکننده)، که برای تولید بتن (ترمیم کننده دیوار یا تیغه) استفاده می شود کاربرددارد. آنها همچنین به عنوان پراکننده در لاستیک مصنوعی و طبیعی استفاده می شود، و به عنوان عوامل چرم سازی در صنایع چرم، فرمولاسیون کشاورزی (پراکننده برای آفت کش)، رنگ و به عنوان یک پراکننده در صفحات باتری های اسید سرب استفاده می شوند.پلیمرهای نفتالین سولفونات توسط برهمکنش اسید نفتالین سولفونیک با فرمالدئید، و پس از خنثی سازی با هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید کلسیم تولید می شوند. این محصولات به صورت تجاری به شکل محلول (آب) و یا به صورت پودر خشک بفروش می رسد.

*********************

 

سدیم- پلی فسفات (STPP)

سدیم پلی فسفات یک ترکیب شیمیایی با فرمول Na5P3O10است. این ماده، نمک سدیم از آنیون پنتا پلی فسفات است، که باز مزدوج تریفسفریک اسید است. این ماده در مقیاس بزرگ به عنوان جزئی از محصولات صنعتی و خانگی، به خصوص مواد شوینده تولید می شود. این ماده را به عنوان نرم کننده آب استفاده می کنند. در آب سخت (آب که شامل غلظت بالایی از غلظت منیزیم و کلسیم باشد)، مواد شوینده غیر فعال می شئند. به عنوان یک عامل کیلیت ساز قوی، پیوند های TPP5 از مداخله آنها با مواد شوینده سولفونات جلوگیری می نماید.

 

*********************

 

ساخارین سدیم

ساخارین سدیم نمکی از ساخارین است، که یک شیرین کننده مصنوعی است. مانند بسیاری از املاح دیگر، این ماده نیز، زمانی که در آب حل می شود، به اجزای سازنده اش تفکیک می شود. قدرت شیرین کنندگی ساخارین سدیم 300 برابر بیشتر از شکر است. معرف های حجیم بی اثر معمولا به محصولات تجاری اضافه می شوند تا استفاده از آنها را آسان تر کنند.

 

 *********************

لوریس سولفات سدیم (SLES)

  این ماده از مواد شوینده آنیونی و سورفاکتانت است که در بسیاری از محصولات مراقبتی شخصی از جملهصابون، شامپوو خمیر دندان و غیره وجود دارد. این ماده یک معرف کف ساز موثر و ارزان است. خواص پاک کنندگی و امولسیون کنندگی آن، کاربرد آن را در صنایع مواد شوینده مناسب می کند. آنها مشابه صابون عمل می کنند. این ماده با اتو کسیله شدن (افزودن اتیلن اکسید به الکل) الکل دودسیل تهیه می شود. محصول اتوکسیله شدن به یک استر از اسید سولفوریک، تبدیل می شود که توسط تبدیل به نمک سدیم خنثی می شود.

 

*********************

 

سولفات سدیم بی آب

سولفات سدیم ترکیب معدنی با فرمول Na2SO4مشابه چندین هیدرات مرتبط است. تمام اشکال آن جامدات سفید رنگی هستند که حلالیت بسیار زیادی در آب دارند. این ماده عمدتا در تهیه مواد شوینده و در فرآیند کرافت از خمیر سازی کاغذ استفاده می شود. بزرگترین کاربرد این ماده، استفاده از آن به عنوان پرکننده در پودر شوینده لباسشویی خانگی است.

 

.

*********************

الکلهای چرب

الکلهای چرب (یا الکل بلند زنجیره) معمولا وزن مولکولی بالایی دارند، الکلهای نوع راست زنجیر هستند، اما می توانند شامل تعداد کمی کربن مانند 4 الی 6 عدد تا تعداد زیاد مانند 22 تا 26 کربن باشند که از چربی های طبیعی و روغن مشتق شده اند. طول دقیق زنجیره بر اساس منبع متفاوت است. برخی از الکل های چرب مهم تجاری لوریل الکل، استریل و اولئیل الکل هستند. آنها مایعات چرب بی رنگ (برای تعداد کمتر کربن) و یا مواد جامد مومی شکل هستند، الکلهای چرب به طور عمده در تولید مواد شوینده و سورفکتانتها استفاده می شود. آنها از اجزای تشکیل دهنده ی لوازم آرایشی، مواد غذایی، و حلال های صنعتی می باشند. با توجه به ماهیت آبگریزشان، الکل های چرب به عنوان سورفاکتانت غیر یونی رفتار می کنند. آنها به عنوان امولسیفایر، مرطوب کننده و پرپشت کننده در لوازم آرایشی و صنایع غذایی نیز کاربرد دارند. حدود 50 درصد از الکل های چرب مورد استفاده تجاری منشا طبیعی دارند و باقی مانده مصنوعی و سنتزی هستند.

 

*********************

 

اسیدهای چرب

اسید چرب یک اسید کربوکسیلیک با زنجیره ای آلیفاتیک طولانی است که می تواند اشباع یا غیر اشباع باشد. طبیعی ترین اسیدهای چرب، یک زنجیره ای از اتم های کربن، از 4 تا 28 عدد کربن دارد. استفاده اصلی از اسیدهای چرب در صنایع صابون سازی است.

 

*********************

گلیسیرین خام و تصفیه شده

گلیسیرین یک ترکیب پلی ال ساده (الکل قند) است. این ترکیب بی رنگ، بی بو، مایع چسبناکی است که شیرین مزه و غیر سمی است. این ترکیب به طور گسترده در صنعت غذا به عنوان یک شیرین کننده و جذاب رطوبت و در فرمولاسیون های دارویی استفاده می شود. گلیسرول دارای سه گروه هیدروکسیل است که سبب انحلال آن در آب و آبدوستی آن می شود. گلیسرول در روش های مراقبت های پزشکی و دارویی و شخصی عمدتا به عنوان وسیله ای برای بهبود نرم کنندگی، روغن کاری و به عنوان یک جاذب رطوبت استفاده می شود. یدید آلیل، یک بلوک ساختمان شیمیایی برای پلیمرها، مواد نگهدارنده، کاتالیزور ترکیبات آلی فلزی و دارو است که می تواند با استفاده فسفر عنصری و ید بر گلیسرول سنتز شود.

 

 

*********************

روغن نارگیل RBD(تصفیه شده، سفید و بی بو )

روغن نارگیل یا روغن مغز نارگیل یک روغن خوراکی استخراج شده از هسته و یا گوشت نارگیل بالغ برداشت شده از درخت نارگیل (کوکوس ناسیفرا) است که کاربرد مختلفی دارد. به دلیل محتوای بالای چربی اشباع آن، به آهستگی اکسید می شود و در نتیجه، تا مدت شش ماه در دمای °C 24 ( (75 ° F در برابر ترشیدگی مقاوم است، این روغن تصفیه شده، سفید، و بی بو (RBD) معمولا از مغز هسته نارگیل خشک و تحت یک فشار هیدرولیک با افزودن حرارت ساخته شده است و روغن آن استخراج می شود. این عمل عملا تمام روغن موجود را که بالغ بر بیش از 60٪ از وزن خشک نارگیل است بدست می دهد. روغن نارگیل خام حاصل شده برای مصرف مناسب نیست، زیرا حاوی آلاینده است و باید با حرارت و فیلتر بیشتر تصفیه شود.

 

 روش دیگر برای استخراج روغن نارگیل عمل آنزیمی آلفا آمیلاز، پلی کالاکتوروناز و پروتئازها در خمیر نارگیل رقیق شده است.

بر خلاف روغن نارگیل خام، روغن نارگیل تصفیه شده هیچ طعم نارگیل یا عطری ندارد. روغن RBD برای پخت و پز خانه، تهیه مواد غذایی تجاری و لوازم آرایشی و بهداشتی، صنعتی، و اهداف دارویی استفاده می شود.

 

 

*********************

روغن نخل (تصفیه شده، سفید و بی بو)

روغن نخل (به زبان پرتغالی همچنین به نام روغن دند نیز شناخته شده است) روغن نباتی خوراکی به دست آمده از قشر میانی میوه (خمیر مایل به قرمز) یا نخل های روغن است. روغن نخل به دلیل محتوای بتا کاروتن بالای آن به طور طبیعی به رنگ مایل به قرمز است. پس از آسیاب کردن، محصولات مختلف روغن نخل با استفاده از فرایندهای تصفیه تهیه می شود. نخستین مرحله،جز به جز کردن است که با فرآیندهای تبلور و جداسازی برای به دست آوردن اجزای جامد (ماده ی اصلی)، و مایع (اولئین) عمل می کند. مرحله بعد شامل ذوب و حذف ناخالصی است. سپس روغن فیلتر و سفید می شود. پالایش فیزیکی [نیازمند تصفیه است] بوها و رنگ را برای تولید روغن نخل تصفیه شده، سفید و بی بو (RBDPO) حذف می کند و اسیدهای چرب محض آزاد، [که نیازمند تصفیه است] در ساخت صابون، پودر لباسشویی و سایر محصولات استفاده می شود.

 

*********************

روغن پیه

روغن پیه از چربی گوشت گاو و گوشت گوسفند بدست می آید که از پیه تصفیه شده حاصل می شود. این ماده در دمای اتاق جامد است. بر خلاف پیه، روغن پیه را می توان برای مدت طولانی بدون نیاز به خنک کردن برای جلوگیری از تجزیه ذخیره کرد، به شرط آن که در یک ظرف مهر و موم شده (محفوظ از هوا) برای جلوگیری از اکسید شدن نگه داشته شود. در صنعت، پیه به عنوان چربی گوشت گاو و یا چربی گوشت گوسفند تعریف نمی شود. در این متن، روغن پیه همان چربی حیوانی است که مطابق با معیارهای فنی خاص، از جمله نقطه ذوب آن بدست آمده است. روغن پیه گاو با اجرای عملیات تصفیه چربی گوشت گاو، و پس از سفید، خنثی و بی بو کردن (تصفیه شده پیه گاو) محصول حاصل می شود. از سوی دیگر، محصول چربی که به سادگی تهیه شده است به عنوان پیه خوراکی گاو ارائه می شود. پیه گاو با استفاده از یک فرایند عملیاتی خشک یا مرطوب کردن به دست می آید. روند تهیه ی مرطوب ساده تر است و عملکرد بهتری ارائه می دهد. با روند تهیه ی مرطوب، مواد زائد تحت آسیاب مکانیکی درشت قرار میگیرد و پس از آن تحت بخار گرم تا دمای حداقل 90 درجه سانتی گراد، برای شکستن و استریل کردن آنزیم ها قرار خواهد گرفت. چربی سپس از بافت جدا می شود. مخلوط آب چربی سپس سرد می شود و چربی (پیه خوراکی گاو) جدا شده است. مراحل شیمیایی و فیزیکی بیشتر (سفید، خنثی سازی، بی بو کردن) در نهایت یک محصول شناخته شده به عنوان "پیه گاو تصفیه شده ارائه می کند.

 

 

*********************

کوکادیتانولامید (CDE)

کوکادیتانولامید از روغن هسته خرما مشتق که شده عامل غلیظ کننده و ایجاد کننده ی ثبات در محلول های شوینده ی ظرف و شامپو می باشد. محلول های نهایی شستن ظرف یا شامپوی باید خنثی یا کمی قلیایی(PH 6.57.5) باشند. در غیر این صورت، حداکثر غلیط سازی محقق نخواهد شد و محلول حاصل ممکن است ابری شود. CDE یک محلول شفاف و روشن ارائه می دهد که اگر شرایط توصیه شده دنبال شود، در زمان استفاده از محلول های شوینده ی ظرف یا شامپو خارش ایجاد نمی کند.

 

 

 

 

*********************

بتائین -30

بتائین -30 (کوکامید پروپیل بتائین) روغن نخل است که بر اساس سورفکتانت های زیست تخریب پذیر با ساختار بتائین عمل می کند. همانند یک سورفاکتانت آمفوتریک، بتائین -30 با سورفاکتانت آنیونی و کاتیونی سازگار است. به خصوص برای تولید محصول دوستدار پوست مانند شامپو، صابون مایع، مواد شوینده ظرفشویی، پاک کننده ها، محصولات داخل حمام و غیره بسیار مناسب است. به دلیل خواص کف سازی خوب، بتائین -30 کف خوب و پایداری ایجاد می کند. این خاصیت اساسا جهت ایجاد حس نرمی و اثر ضد استاتیک مو می باشد.

 

 

 

*********************

 

هیدروکسید کبالت

هیدروکسید کبالت ترکیبی است شیمیایی که متشکل از کبالت و یون هیدروکسید با فرمول Co(OH)2است. این ماده به دو شکل موجود است، یا به عنوان یک پودر قرمز است، که با ثبات تر از دو شکل دیگر است، و یا پودر آبی مایل به سبز است. این ماده دارای ساختار بلوری یدید کادمیوم یا بروسیت است و به عنوان یک عامل برای خشک کردن رنگ، لاک و جوهر، و در تهیه سایر ترکیبات کبالت، به عنوان یک کاتالیز کننده در ساخت الکترودهای باتری استفاده می شود.

 

*********************

 

دی اکسید تیتانیوم

دی اکسید تیتانیوم، همچنین به عنوان اکسید تیتانیوم (چهارم) یا تیتانیا شناخته می شود کهبه طور طبیعی به صورت اکسید تیتانیوم با فرمول شیمیایی TiO2وجود دارد. هنگامی که به عنوان رنگدانه استفاده می شود (رنگ دانه)، این ماده تیتانیوم سفید، رنگدانه سفید 6 (PW6)، و یا CI 77891 نامگذاری می شود. به طور کلی این ماده به عنوان منابع ایلمنیت، روتیل و آناتاز شناخته می شود. این ماده کاربرد گسترده ای در ایجاد رنگ کرم های ضد آفتاب تا رنگ مواد غذایی دارد. هنگامی که به عنوان رنگ غذا استفاده می شود، به عنوان E171نامگذاری می شود. مهم ترین کاربرد آن رنگ کاغذ و پلاستیک است، که حدود 80 درصد از مصرف دی اکسید تیتانیوم جهان را شامل می شود. از کاربردهای دیگر این رنگدانه، چاپ پارچه، الیاف، لاستیک، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی است که 8٪ را شامل می شود. کاربردهای دیگر به عنوان مثال تولید تیتانیوم خالص، شیشه و شیشه ای، سرامیک فنی، سرامیک برق، کاتالیزور، هادی الکتریکی و شیمیایی دی اکسید تیتانیوم است که به طور گسترده رنگدانه سفید به دلیل روشنایی اش و ضریب شکست بسیار بالا مورد استفاده قرار می گیرد، که در آن این ماده تنها با چند ماده ی دیگر پیشی گرفته است.

 

*********************

سولفات باریم

سولفات باریم ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی BaSO4است. این ماده، کریستالی سفید جامد است که بی بو و غیر قابل حل در آب است. این ماده به عنوان باریت معدنی (سنگ معدن) وجود دارد، که منبع تجاری اصلی باریم و مواد تهیه شده از آن است. ظاهر سفید مات و چگالی بالا آن در کاربردهای اصلی آن مورد استفاده قرار می گیرد. اکثرا سولفات باریم مصنوعی به عنوان یک جزء رنگدانه سفید در رنگ استفاده می شود. در رنگ روغن، سولفات باریم تقریبا شفاف است، و به عنوان یک پرکننده و یا جهت بهبود پایداری استفاده می شود. سولفات باریم معمولا به عنوان پرکننده برای پلاستیک برای افزایش تراکم پلیمر در کاربردهای میرایی توده ارتعاشی مورد استفاده قرار می گیرد. در پلاستیک پروپیلن و پلی استایرن، آن را به عنوان یک پرکننده تا نسبت 70٪ استفاده می کنند.

 

*********************

مونوکسید سرب

مونوکسید سربیکی از اشکال معدنی طبیعی اکسید سرب (II)، PbOاست. سرب یک ماده معدنی ثانویه است که از اکسیداسیون سنگ معدن گالن تشکیل می شود. این ماده جهت استفاده به عنوان پوشش با ساختار بلوری تتراگونال داخلی شکل میگیرد. مونوکسید سرببه عنوان رنگدانه در نقاشی رنگ و روغن استفاده نمی شود، اما در رنگ پودری و آبرنگ روی گچ استفاده می شود. این ماده توسط واکنش کاتالیزر قلیایی سلولز با اسید کلرواستیک سنتز می شود.

  

*********************

کربوکسی متیل سلولز (CMC)

کربوکسی متیل سلولز (CMC) یا صمغ سلولزی، مشتق سلولزی با گروه های کربوکسی متیل (-CH2-COOH) پیوند شده به برخی از گروه های هیدروکسیل مونومر گلوکوپیرانوز است که ستون سلولز را تشکیل می دهد. این ماده اغلب به نام نمک سدیم آن، کربوکسی متیل سلولز سدیم استفاده می شود. CMC در مواد غذایی تحت نام E466وجود دارد که به عنوان یک اصلاح کننده ی ویسکوزیته و برای ایجاد ثبات امولسیون در محصولات مختلف از جمله بستنی عمل می کند. همچنین این ماده جز تشکیل دهنده بسیاری از محصولات غیر غذایی، مانند خمیر دندان، مسهل ها، رنگ های بر پایه آب، مواد پاک کننده، نساجی و محصولات مختلف کاغذ است. این ماده در درجه اول به دلیل ویسکوزیتهی بالای آ ، و به این دلیل که غیر سمی است، و به طور کلی به عنوان منبع ضد حساسیت که منبع اصلی فیبر خمیر چوب نرم یا الیاف کوتاه پنبه باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

*********************

پنتا اریتریتول

پنتا اریتریتول یک ترکیب آلی با فرمول C5H12O4است. این پلی ال سفید، کریستالی با ستون نئوپنتانی یک بلوک ساختمانی همه کاره در تهیه بسیاری از ترکیبات چند عامله است. کاربرد های آن، ایجاد بلوک در رزینهای الکیدی، مونومر جلا دهنده، الاستومرها، استرهای کلوفون، روان کننده های مصنوعی و مواد منفجره است. مشتقات پنتا اریتریتول ترکیبات الکی درزین، لاک ها، تثبیت کننده پی وی سی، استرهای روغن بلند، و آنتی اکسیدان الفین هستند.

 

.

*********************

 

تری متیلول پروپان (TMP)

تری متیلول پروپان (TMP) ترکیب آلی با فرمول CH3CH2C (CH2OH) 3است. این جامد بی رنگ شامل سه گروه عاملی هیدروکسی است، TMP یک بلوک ساختمانی است که به طور گسترده ای در صنعت پلیمر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین TMP عمدتا به عنوان یک پیش ماده برای رزین های آلکیدی مصرف می شود. در غیر این صورت، TMP اکریل شده و الکوکسی دار شده به عنوان مونومر چند منظوره برای تولید پوشش های مختلف، TMP اتوکسیله و پروپوکسیلیت استفاده می شوند، که از تراکم TMP و اپوکسیدها مشتق شده اند، برای تولید پلی یورتان انعطاف پذیر استفاده می شوند.

 

 

 

*********************

 

متیل اتیل کتون (MEK)

 بتانن، همچنین به عنوان متیل اتیل کتون (MEK) شناخته شده است، یک ترکیب آلی با فرمول CH3C (O) CH2CH3است. این کتون مایع بی رنگ است که بوی شیرین و تیزی دارد که یادآور تافی و استون است. این ماده که به صورت صنعتی در مقیاس بزرگ تولید می شود، و همچنین به مقدار بسیار کم در طبیعت وجود دارد. این ماده محلول در آب است و معمولا به عنوان یک حلال صنعتی استفاده می شود. بتانن حلالی موثر و شایع است و در فرآیندهای مربوط به چسب، رزین، پوشش استات سلولز و نیتروسلولز و در فیلم وینیل استفاده می شود. به همین دلیل در تولید پلاستیک، پارچه، در تولید موم پارافین، و در محصولات خانگی مانند لاک، حذف کننده ی رنگ، یک معرف تغییر دهنده ی خواص طبیعی الکل، چسب، و به عنوان یک عامل تمیز کننده کاربرد دارد. این ماده خواص مشابه حلال استون دارد اما در درجه حرارت بالاتری به جوش می آید و سرعت تبخیر به طور قابل توجهی کندتر دارد. بتانن همچنین در نشانگر پاک کن خشک به عنوان حلالی از رنگ پاک شدنی استفاده می شود. بتانن حلال پلی استایرن و بسیاری از پلاستیک های دیگر است و آن را به عنوان " مدل سیمان " برای استفاده در کیت های اتصال قطعات مدل بفروش می رسد. هرچند اغلببه عنوان چسب در نظر گرفته می شود، اما این ماده در واقع به عنوان یک عامل جوش دهنده در این زمینه کاربرد دارد.

 

 

*********************

 

 

متیل اتیل کتون اکسیم ( MEKO)

متیل اتیل کتون اکسیم یک ترکیب آلی با فرمول C2H5C(NOH)CH3است. این مایع بی رنگ، مشتق اکسیم از متیل اتیل کتون است. MEKO، همانطور که در صنعت رنگ نامگذاری می شود، برای حذف پوست شدن رنگ استفاده می شود که در این فرایند یک لایه پوسته روی رنگ قبل از استفاده ی آن ایجاد می شود. عوامل MEKO با اتصال معرف های خشک کننده عمل می کند، نمک های فلزی اتصال عرضی اکسیدکننده ی روغن خشک شده را کاتالیز می کنند. هنگامی که رنگ به سطح اعمال می شود، MEKO تبخیر می شود، در نتیجه اجازه می دهد فرایند خشک کردن ادامه یابد. دیگر عوامل ضد پوسته شدن که استفاده می شوند،شامل آنتی اکسیدان مبتنی بر فنل هستند اما استفاده از آن ها، به زرد شدن رنگ می انجامد.

*********************

IPA (ایزوپروپیل الکل)

الکل ایزوپروپیل (IUPAC نام پروپان-2-ال)، همچنین ایزوپروپانول و یا کاربینول دی متیل نامیده می شود، یک ترکیب با فرمول C3H8O و یا C3H7OH یا CH3CHOHCH3 است (گاهی اوقات به عنوان I-PrOHنمایش داده می شود). این ترکیب بی رنگ، مشتعل با بوی قوی است. ایزوپروپیل الکل طیف گسترده ای از ترکیبات غیر قطبی را در خود حل می کند. همچنین در مقایسه با اتانول،بسرعت تبخیرمی شود، و در مقایسه با حلال های جایگزین، نسبتا غیر سمی است. بنابراین، آن را به طور گسترده ای به عنوان حلال و به عنوان یک مایع تمیز کننده به ویژه برای انحلال روغن، استفاده می کنند. همچنین این ماده را می توان به عنوان یک عنصر اصلی در مواد افزودنی به سوخت مانند خشک کن گاز استفاده نمود.

 

*********************

 فنل

فنل، که به عنوان اسید اسکوربیک شناخته می شود، یک ترکیب آلی آروماتیک با فرمول مولکولی C6H5OH است. این ماده، کریستالی جامد و سفید است که فرار می باشد. این مولکول متشکل از یک گروه فنیل (-C6H5) متصل به یک گروه هیدروکسیل (-OH) است. این ماده، اسیدیمتوسط است و به علت تمایلش به سوختگی شیمیایی نیاز به دقت در هنگام دست زدن دارد.

فنل برای اولین بار از قطران زغال سنگ استخراج شد، اما امروزه در مقیاس بزرگ (حدود 7 میلیارد کیلوگرم در سال) از نفت تولید می شود. این ماده، یک کالای صنعتی مهم است که به عنوان یک پیش ماده برای بسیاری از مواد و ترکیبات مفید است. این ماده در درجه اول برای سنتز مواد پلاستیکی و سایر مواد وابسته استفاده می شود. فنل و مشتقات شیمیایی آن برای تولید پلی کربنات، اپوکسی، باکالیت، نایلون، مواد پاک کننده، علف کش علف کش فنوکسی مانند، و مواد مخدر دارویی متعدد ضروری است. کاربرد عمده فنل، مصرف دو سوم از محصول آن، شامل تبدیل آن به پیش سازهای پلاستیک است. واکنش تراکمی با استن، بیس فنول-A را به عنوان پیش­ماده کلیدی پلی کربنات و رزین های اپوکسید ارائه می دهد. واکنش تراکمی فنل، آلکیل فنل یا دی فنل با فرمالدئید رزین فنولیک را ارائه می­دهد، یک مثال معروف که باکالیت است. هیدروژناسیون جزئی فنل، سیکلوهگزانون را به عنوان پیش­ماده نایلون می­دهد. پاک کننده های غیر یونی توسط الکیل دار شدن فنل برای تولید آلکیل فنل ها، به عنوان مثال، نانیل فنل تولید می شوند، که سپس به اتوکسیل تبدیل می شوند.

.*********************

استون

استون (به طور سیستماتیک پروپانون نامیده می شوند) ترکیب آلی با فرمول (CH3)2CO است. این ماده بی رنگ، فرار، مایعی قابل اشتعال است، و ساده ترین نوع کتون است.استون حلالی قابل اختلاط با آب است و به عنوان یک حلال مهم در نوع خود عمل می کند، معمولا این ماده برای تمیز کردن در آزمایشگاه استفاده می شود. این ماده در سال 2010 حدود 6.7 میلیون تن، به طور عمده برای استفاده به عنوان حلال و محصول متاکریلات و بیس فنول Aدر سراسر جهان تولید شد.این یک بلوک ساختمانی معمول در شیمی آلی است. کاربردهای آشنا خانگی استون، استفاده از آن به عنوان جز فعال در پاک کننده ناخن و تینر رنگ می باشد.استون تولید می شود و در بدن انسان از طریق فرایند متابولیک طبیعی بدن دفع می شود. این ماده به طور معمول در خون و ادرار وجود دارد. این ماده در افراد مبتلا به دیابت در مقادیر بزرگتر تولید می شود. آزمون سمیت تولید نشان می دهد که این ماده پتانسیل کمیبرایایجاد مشکلات باروری دارد. زنان باردار، مادران شیرده و کودکان به سطوح بالاتری از استون دارند. رژیم غذایی کتوژنیک که باعث افزایش استون در بدن می شود، برای مبارزه با حملات صرع در نوزادان و کودکان که از صرع مقاوم به درمان رنج می برند استفاده می شود. حدود یک سوم استون جهان به عنوان حلال استفاده می شود، و یک چهارم آن، به عنوان استون سیانوهیدرین، پیش مادهدر متیل متاکریلات مصرف می شود.

 

*********************

اتیلن گلیکول

اتیلن گلیکول (نام آیوپاک: اتان-1،2-دیول) یک ترکیب آلی است که در درجه اول به عنوان ماده اولیه در تولید الیاف پلی استر و صنعت پارچه، و رزین پلی اتیلن ترفتالات (PET) مورد استفاده در بسته بندی مایعات استفاده می شود. و درصد کمی نیز در کاربردهای صنعتی مانند فرمولاسیون ضد یخ و سایر محصولات صنعتی استفاده می شود. این ماده مایعی بی بو، بی رنگ، شربتی، شیرین مزه است. اتیلن گلیکول سمی است، به خصوص کودکان،به علت داشتن طعم شیرین در معرض خطر آن هستند تا زمانی که طعم دهنده تلخ به آن اضافه شود. اتیلن گلیکول در درجه اول به عنوان یک ماده اولیه در تولید الیاف پلی استر و صنعت پارچه، و رزین های پلی اتیلن ترفتالات (پت) در بسته بندی استفاده می شود. و درصد کوچکی نیز در موارد دیگر مانند فرمولاسیون ضد یخ و سایر محصولات استفاده می شود. اتیلن گلیکول در صنعت گاز طبیعی برای حذف بخار آب از گاز طبیعی قبل از پردازش بیشتر کاربرد دارد، در حد همان شیوه ای که تری اتیلن گلیکول (TEG) استفاده می شود.

 

 

*********************

 

اسید فرمیک

اسید فرمیک (اسید متاآیونیک نیز نامیده می شود) ساده ترین کربوکسیلیک اسید است. فرمول شیمیایی آنHCOOH یا HCO2H است. این ماده واسطه مهم در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی، به ویژه در برخی از مورچه ها وجود دارد. کلمه "فرمیک" از کلمه لاتین برای مورچه می آید، فرمیکا اشاره به جدایی اولیه آن از تقطیر بدن مورچه دارد. استرها، نمک ها، و آنیونهای مشتق شده از اسید فرمیک، فرمات نامیده می شوند. یکی از کاربرد های اصلی اسید فرمیک به عنوان نگهدارنده و عامل ضد باکتری در خوراک دام است. در اروپا، آن را بر روی سیلو (از جمله یونجه تازه) برای ترویج تخمیر اسید لاکتیک و سرکوب تشکیل اسید بوتیریک استفاده می کنند. همچنین برای سرعت بخشیدن به تخمیر ، و در دمای پایین تر، کاهش از دست دادن ارزش تغذیه ای استفاده می شود. اسید فرمیک نیز به طور قابل توجهی در تولید چرم استفاده می شود، از جمله چرم سازی (23٪ از مصرف جهانی در سال 2009 [10])، و در رنگرزی و تکمیل منسوجات (9 درصد از مصرف جهانی در سال 2009 [10]) به دلیل ماهیت اسیدی آن استفاده می شود. استفاده از آن به عنوان یک ماده منعقد کننده در تولید لاستیک [7] 6٪ از تولید جهانی در سال 2009 اختصاص می دهد. سیکلوهگزانول ترکیب آلی با فرمول(CH2)5CHOH است. این مولکول به حلقه سیکلوهگزان توسط جایگزینی یک اتم هیدروژن با یک گروه هیدروکسیل در ارتباط است. این ترکیب به عنوان یک جامد بی رنگ اب شونده با بوی کافورمانند است، که، هنگامی که بسیار خالص باشد، در دمای اتاق ذوب می شود. این ماده سالانه میلیاردها کیلوگرم به طور عمده به عنوان پیش ماده نایلونتولید می شود. همانطور که در بالا نشان داد، سیکلوهگزانول مواد اولیه مهم در صنعت پلیمر است، در مرحله اول به عنوان پیش ماده نایلون، مقدار کمی از آن به عنوان حلال استفاده می شود

 

 

*********************

نفتالین سولفونیک

نفتالین سولفونیک اسید به عنوان مولکول الگو برای آماده سازی پلیمر حک مولکولی غیر کووالانسی جدید برای استخراج فاز جامد از سولفونات نفتالین استفاده شد. نفتالین سولفونیک اسید یک پلاستیک ساز است که اثر قابل توجهی در سنتیک هیدراسیون و خواص مکانیکی خمیر سیمان دارد. اسید نفتالین سولفونیک کارایی را افزایش می دهد و آب استاندارد چسب را کاهش می دهد. این نتایج در بهبود خواص مکانیکی خمیر پلاستیک در تمام مراحل هیدراتاسیون-سخت شدن نقش دارد. نفتالین سولفونات فرمالدئید کارایی بالاتری در بهبود خواص مکانیکی چسب ها نسبت به سدیم لیگنسولفنت دارد. نفتالین سولفونیک اسیدها در تولید روان کننده پلیمری نفتالین سولفونات (پراکننده)، که برای تولید بتن (ترمیم کننده دیوار یا تیغه) استفاده می شود کاربرددارد. آنها همچنین به عنوان پراکننده در لاستیک مصنوعی و طبیعی استفاده می شود، و به عنوان عوامل چرم سازی در صنایع چرم، فرمولاسیون کشاورزی (پراکننده برای آفت کش)، رنگ و به عنوان یک پراکننده در صفحات باتری های اسید سرب استفاده می شوند.پلیمرهای نفتالین سولفونات توسط برهمکنش اسید نفتالین سولفونیک با فرمالدئید، و پس از خنثی سازی با هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید کلسیم تولید می شوند. این محصولات به صورت تجاری به شکل محلول (آب) و یا به صورت پودر خشک بفروش می رسد

Contact Us